zondag 29 april 2018

De foto's van de 47ste Reunie Hylpers fan Hirre en Omutens 2018

Hindeloopen - De meeste reunisten zijn bij aankomst in Gemeenschapcentrum de Foeke in beeld gebracht door ons commissielid Piet Klaaren. Door op deze foto te klikken kunt u zijn fotoalbum bekijken.

Eaven in kaertjen foar Tine

Stadsomroeper Rein Mulder
Hindeloopen - 47 ste Reunie van Hylpers fan Hirre en Omutens.
Onze inmiddels demissionaire frontvrouw, Mevrouw Tine Nieuwland-Mulder is geveld door een vervelende hernia, waarbij zij het bed moet houden. Even een kaartje sturen, dat doet een mens goed ! Haar adres is:
Mevrouw Tine Nieuwland Mulder, Meenscharweg 10 8713 JC HINDELOOPEN
De meeste reunisten zijn bij aankomst in Gemeenschapcentrum de Foeke in beeld gebracht door ons commissielid Piet Klaaren. Door op onderstaande foto te klikken kunt u zijn fotoalbum bekijken.

vrijdag 16 maart 2018

Uitnoding 2018


1971 Ûtnoadiging 2018 
Ûtnoadiging foar de 47ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omûtens” die helden word op: Sniënt 28 april 2018 in de Foeke. Fan 9:00 tot ungefear 16:00 oeren stoan de hekken fan Hylpen wur faor jimme épen.

Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes. Mar tynk wol om de perkearrygels. De rochterkaent brûke, der iis plak sat!

Wolkom
So as gebrûkelik binne jimme fanao 9:00 oeren hertlik wolkom yn “Gemeenschapscentrum De Foeke” de Plaets op de hook fan ‘e Haiven en de Niiste. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne den in skofjen mei’e nem biipraotje. It mòrns en it middespregram wod in de Foeke helden. De luns word brûkt in de Stadsboerderij oen de Niie Weide Wy mutte dus twisken de midde eaven fekasse! 

Globael Program

Ynron
Om 9:00 oeren begont de ynron.

Epening
Om 10:00 oeren ies de epening mei in wolkomstword troch mevr. Tine Nieuwland Mulder.

Betyking
Dernei folget de betynking fan Hylpers jin fan ûs henne géenzen binne, troch mevr. Immie Eekma IJpma.

Twadde Bakjen
Nei it twadde bakjen sol de hear Henk Smid jimme yn in hoal oertjen meinimme troch de skiedenis fan it Joadeheem en de Sjul 

Lunch, skoft en friie tiëd.
Om ungefaer 12:30 oeren broeke we de luns in de Stadsboerderij oen de Niie Weide. Nei en tidens de kofjetaffel kenne jimme underling kontakt mei nem lizze. De kosten fan de kofjetaffel binne € 15,00 p.p. exclusief de mooglik broekte consumpties! Dit alles mutte jimme sèm òrekkenje in it restaurant.

Middespregram.  
Graaich 14.15 oeren wurom in De Foeke. Fefolgens om 14:30 oeren begònt it middespregram yn de Foeke. Wy feklappe no al fest dot wy de kultuur fan Us Likje Stea wur tot in fest underdeel van us reünie mekke hewwe. Gin één minder as de fleuriche frauliëd fan Grietje Sprot solle jerre fersjes hardstogtelik heare leete

Slot
Wy slûte so as gebrukelik mei’e nem disse dei ao. 


Kontribûsje/Contributie
LET OP! Belangrijke wijziging bij betaling van contributie.
De contributie/het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 20 april 2018 overmaken op rekening NL09 RBRB 0706 4152 72 ten name W. Amsterdam onder vermelding van de Reünie van Oud Hindeloopers
Belangrijk! Vergeet alstublieft niet om te betalen, ook wanneer u als lid niet komt. Niet leden betalen € 15,00 per persoon. Invullen Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....personen.

Ynternot
Wy hewwe in éénfaldigen website: https://reuniehylpen.blogspot.nl derop kenne jimme ek fraigen oen us stelle of oars fia de email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com

De organisatie/werkgroep:
Immie Eekma-IJpma 0514-523750
Piet Klaaren 0622958448
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Willy Amsterdam. 0514 – 522512
Anske Smit 0637604010

zondag 4 februari 2018

Reünie 2018/Jaargang nr 47

De reünisten, belangstellenden, inwoners: “Hylpers fan Hirre en Omûtens” zijn van harte welkom op onze 47e reünie, die plaats vindt op zaterdag 28 april  2018 in de Foeke

Prachtige zaterdag.
Wat als een kleine gezellige bijeenkomst begon in 1971, is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige zaterdag met meer dan 100 bezoekers. Ook dit jaar heeft de commissie alles in het werk gesteld om opnieuw een prachtige dag te organiseren. Dus voor alle leden een reden om zaterdag 28 april 2018 naar onze mooie stad te komen. 

Welkom Hylpers, ook niet leden.
Voor de Hylpers zelf is het bezoeken van deze reünie ook zeer de moeite waard. Ook niet-leden zijn eveneens van harte welkom.

Aarzel niet.
Aarzel niet! Geef u op voor de 47ste reünie van “Hylpers fan Hirre en Omûtens” op zaterdag 28 april in de Foeke.

Uitnodiging
Opgave kan gemakkelijk. Via email reuniecommissie.hylpen@gmail.com of u belt even met één van onderstaande commissieleden

Anske Smit 0515-419760
Piet Klaaren 0622958448
Tine Nieuwland 0514-521456
Immie Eekma 0634094463.dinsdag 7 november 2017

Reünie 20182018 - De Reünie foar Hylpers fan Hirre en Omûtens ies op sniënt 28 april 2018https://goo.gl/photos/ueppkfosQsifPLtn8

maandag 29 mei 2017

2017 Korte Beeldimpressie

Kijk hier voor een korte beeldimpressie van de Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2017.

donderdag 13 april 2017

46e Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2017

Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2017 op sniënt 06 mei a.s. yn de Foeke te Hylpen
1971 Ûtnoadiging 2017
Ûtnoadiging foar de 46ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 06 moaije 2017, van 9:00 tot ungefeer 16:00 oeren stoan de hekken fan Hylpen fôr jimme épen. Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fest!
Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes. Mar tynk wol om de perkearriegels, De rochterkaant broeke!
Wolkom
Fanòa 9:00 oeren binne jimme fan herte wolkom yn “Gemeenschapscentrum De Foeke” de plaets op de hook fan ‘e Haifen en de Nyëste. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne den opnië un skofjen mei’e nem bypraotje. Ut mòrns en it middespregram wod yn de Foeke helden. Yn tjinstelling tot forich jier wod de lunch brûkt yn it restaurant fan it “Rédensmuseum”. Wy mutte dus twisken de midde eaven fekasse!
Pregram
Om 9:00 oeren begont de ynron.
Om 10:00 oeren de epening en wolkomstwot troch mevr. Tine Nieuwland Mulder. Den folget de betynking fan Hylpers jin henne génzen binne, troch mevr. Immie Eekma IJpma. Nei it Twadde bakjen sol de heer Piet Sprik, foarsitter fan de Stichting Stadsherstel, un film fetoone oer de bouw fan it Peilskaolhuusjen
Lunch, skoft en frye tiëd.
Om oengefeer 12:30 oeren ies de lunch yn it restaurant fan it “Rédensmuseum” Nei de kofjetaffel kenne jimme yn dit museum ek jitte eaven op it gemak fry roendsèn. De kosten fan de kofjetaffel binne € 15,00 p.p.exclusief de eventueel broekte consumpties! Dit alles mutte jimme sèm òrekkenje yn it restaurant.
Middespregram.
Graaich fôar 14.20 oeren wurom ien De Foeke. Fefolgens om 14:30 oeren begònt it middespregram yn de Foeke. Wy feklappe no al fest dot wy de kultuur fan Us Likje Stea tot de febeelding sprèkke leete. It belouwed in fleurichen en oengenaim pregram te wodden.
Slot
Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.
Kontribûsje/Contributie
De contributie/het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2017 overmaken op rekening NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....personen.
Vergeet alstublieft niet om te betalen, ook wanneer u als lid niet komt. Niet leden betalen € 15,00 per persoon.
Ynternot
Wy hewwe in éénfaldigen website: derop kenne jimme ek fraigen oean us stelle of oars fia email reuniecommissie.hylpen@gmail.com

De organisatie:
Immie Eekma-Ypma 0514-523750
Foppe Gerlsma 0515 – 421508
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Willy Amsterdam. 0514 – 522512
Anske Smit 0515 – 419760

donderdag 15 december 2016

"46ste reünie 2017 fan “Hylpers fan hirre en omutens”

"46ste reünie fan “Hylpers fan hirre en omutens”
2017
op snient 6 maie yn de Foeke
te 
Hylpen


vrijdag 3 juni 2016

45ste reünie fan “Hylpers fan hirre en omutens”

45ste reünie fan “Hylpers fan hirre en omutens”
door:Immie
Duo Froukje en Joukje
foto: Jelle Smid

Zaterdag 7 mei wapperde de Hylper vlag op de toren en zo vaak gebeurd dat niet meer. De reden hiervoor was, dat er ruim 100 reünisten naar Hylpen kwamen. Mensen die in Hylpen geboren zijn, of hier lange tijd hebben gewoond. Ook een aantal huidige inwoners bezoeken ieder jaar de reünie.
Na een hartelijk welkom van Tine was er die ochtend aandacht voor de herkomst van de naam Hindeloopen en  het ontstaan van het wapen met de hert en de hinde. Emiel Amsterdam heeft hier een gedegen onderzoek naar gedaan en zo kwamen we via de Noorse en de Griekse mythologie, de astronomie en de bevolking van Groot Brittannië, de toenmalig Angel-Saksen, erachter waarom Hylpen, Hindeloopen heet en hoe het komt dat er in het wapen een hert (met gewei) en een hinde (zonder gewei) tegen een boom staan. Een zeer interessante lezing. Er kwam nog een vraag uit het publiek of het sterrenbeeld steenbok ook invloed heeft op de karakters en het leven van de Hylpers. Emiel had daar geen onderzoek naar gedaan, maar het zou zomaar kunnen. Voor en na de lunch was er vrije tijd en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Door het zomerse weer en de drukte van het hemelvaart weekend, was het goed toeven op de haven. Ook het middag programma viel in de smaak. Het duo Froukje en Joukje, alias Tine Mulder Nieuwland en Boukje Jäger Amsterdam, namen ons mee naar het begin van de vorige eeuw, in de leugenbank aan de haven. Met mooie Hylper verhalen, zoals het verhaal van ame Gijs en het verhaal van de schipper en de hond die hem het leven redde en daar tussendoor veel kolderieke sketches was ook de middag zeer geslaagd. Ook kreeg elke reünist een aandenken aan deze dag in de vorm van een pen met de tekst: 2016 45ste reünie. Hylpen, in stee om to weezen. En zo is het. Hylpen daar wil je toch bij horen.

dinsdag 5 april 2016

Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2016 op zaterdag 07 mei a.s. yn de Foeke te HylpenReünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2016 op zaterdag 07 mei a.s. yn de Foeke te Hylpen

Ûtnoadiging

Ûtnoadiging foar de 45 ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 07 moaije 2016, van 9:00 tot  ungefeer 16:00 oeren binnen de hekken van Hylpen.  Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fest!

Perkearje

Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes 

Wolkom

Om 9:00 oeren binne jimme wolkom yn Gemeenschapscentrum De Foeke de boerderie op de hook fan ‘e Haifen en de Nyëste”.
Ut hele dei pregram wod der helden. De kofje mei het derby steet klaar. Jimme kenne opnië effen un skofjen mei’e nem bypraotje.

Epening en Wolkomstwot 

Om 10:00 troch mevr. Tine Nieuwland
*Betynking fan Hylpers jin henne geenzen binne, troch mevr. Immie Eekma
*Tied foar unTwadde bakjen
*Hylper Emiel Amsterdam oen ut wod.
Hylper Emiel Amsterdam over de naam Hindeloopen en de relatie met de Noorse mythologie. Dit onderwerp komt ook aan bod in het boek "Het geheim der eersten", dat hij samen met Henriette Hemmink heeft geschreven. In de presentatie van vandaag  zal dieper worden ingegaan op het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de oorsprong van de naam Hindeloopen en het oude wapen.

Lunch yn De Foeke

12:15 oeren Lunch
Wy blieuwe yn de Foeke en broeke hir mei’e nem de kofjetaffel. De kosten fan de kofjetaffel binne € 12,50 exclusief de eventueel broekte consumpties! 

Middespregram

Om 14:00 begont 't middispregram fefolgens ek yn de  Foeke. Ut belouwed een fleurig en ferassend pregram te wodden. Wy feklappe no alfest dot allonnich bekenden ût ûs femidden meiwörkje

Slot

Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.

Organisatie:

Immie Eekma-Ypma             0634094463 en 0514-523750
Foppe Gerlsma                     0515-421508
Tine Nieuwland-Mulder       0514-521456
Willy Amsterdam.                 0514-522512
Anske Smit                           0515-419760

Kontribûsje

De contributie/lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2016 overmaken op rekening 
NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....pers(oonen).
Vergeet alstublieft niet om te betalen. Ook wanneer u als lid dit jaar niet komt. Eenmalige gasten betalen € 15 per persoon.

Ynternot

email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com
website: www.reuniehylpen.blogspot.nl