woensdag 18 maart 2015

Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2015Syl en Leugenbank yn Hylpen, foto:Dirk van der Meer.
Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2015 op zaterdag 09 mei o.s.
yn de Foeke te Hylpen.
Ûtnoadiging
Ûtnoadiging foar de 44ste reünie fan “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 09 moaije 2015, van 10:00 tot oengefeer 16:00 oeren binnen de Hekken fan Hylpen. 
Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fèst en séker!
Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes en by de Groat Serke. (Diekswei). Tynk erom eenrichtingsfekear op de Haiven.
Wolkom
Om 9:00 oeren binne jimme wolkom yn Gemeenskipscentrum De Foeke “de boerderie op de Hook fan ‘e Haifen en de Nyëste”.
Ut moarnspregram wod der helden. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne opnië effen un skofjen mei’e nem bypraotje.
Pregram
10:00 oeren Epening en wolkomstwot, troch mevr. Tine Nieuwland-Mulder

Betynking fan Hylpers jin't aoronde jiër henne geenzen binne, 
troch Immie Eekma IJpma

Tied foar unTwadde bakjen

Hylper ynwenner Wilt Kelderhuis oen ut wod. 
Wilt ies oender oaren rayonháád fan de Elfenstédentocht. Hy libbet letterlik en figûûrlik twisken de Hylpers.

Skoft en frye tiëd.
12:15 oeren Lunch

Lunch yn Rèsterant Sûdersee
Wie wodde dèr ongefeer 12.15 oere ferwaote. Immen ken den earst jitte het drynke. 
Oenslûtend broeke wy mei’e nem de kofjetaffel. De kosten fan de kofjetaffel binne € 12,50 eksklusief de moog'lik broekte consumpsjes! 
Allegear sem oarekkenje mei ut tènstdwoande perseneel

Middespregram
Om 14:00 begont 't middispregram. Dot ies ien de Groat Serke. Ut belouwed un fleurich muzikaol pregram te wodden mei meiwurking van ut bekende Hylper Seemanskoar Auke Wybesz.
Slot
Nei ao’ron ronne we nei restaurant Sûdersee om un bakjen. Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.
De organisatie
Immie Eekma-Ypma 0634094463 en 0514-523750
Foppe Gerlsma 0515 – 421508
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Jelle Smid. 0514 – 522087
Anske Smit 0515 – 419760
Ynternot
email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com
website: www.reuniehylpen.blogspot.com
Kontribûsje
De contributie/lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2015 overmaken op rek. nr. NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal)....personen.
Wel/geen koffietafel (aantal) ....pers(oonen). Vergeet alstublieft niet om te betalen. Ook wanneer u als lid niet komt. Eenmalige gasten betalen € 15,00 per persoon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten