donderdag 13 april 2017

46e Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2017

Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2017 op sniënt 06 mei a.s. yn de Foeke te Hylpen
1971 Ûtnoadiging 2017
Ûtnoadiging foar de 46ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 06 moaije 2017, van 9:00 tot ungefeer 16:00 oeren stoan de hekken fan Hylpen fôr jimme épen. Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fest!
Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes. Mar tynk wol om de perkearriegels, De rochterkaant broeke!
Wolkom
Fanòa 9:00 oeren binne jimme fan herte wolkom yn “Gemeenschapscentrum De Foeke” de plaets op de hook fan ‘e Haifen en de Nyëste. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne den opnië un skofjen mei’e nem bypraotje. Ut mòrns en it middespregram wod yn de Foeke helden. Yn tjinstelling tot forich jier wod de lunch brûkt yn it restaurant fan it “Rédensmuseum”. Wy mutte dus twisken de midde eaven fekasse!
Pregram
Om 9:00 oeren begont de ynron.
Om 10:00 oeren de epening en wolkomstwot troch mevr. Tine Nieuwland Mulder. Den folget de betynking fan Hylpers jin henne génzen binne, troch mevr. Immie Eekma IJpma. Nei it Twadde bakjen sol de heer Piet Sprik, foarsitter fan de Stichting Stadsherstel, un film fetoone oer de bouw fan it Peilskaolhuusjen
Lunch, skoft en frye tiëd.
Om oengefeer 12:30 oeren ies de lunch yn it restaurant fan it “Rédensmuseum” Nei de kofjetaffel kenne jimme yn dit museum ek jitte eaven op it gemak fry roendsèn. De kosten fan de kofjetaffel binne € 15,00 p.p.exclusief de eventueel broekte consumpties! Dit alles mutte jimme sèm òrekkenje yn it restaurant.
Middespregram.
Graaich fôar 14.20 oeren wurom ien De Foeke. Fefolgens om 14:30 oeren begònt it middespregram yn de Foeke. Wy feklappe no al fest dot wy de kultuur fan Us Likje Stea tot de febeelding sprèkke leete. It belouwed in fleurichen en oengenaim pregram te wodden.
Slot
Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.
Kontribûsje/Contributie
De contributie/het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2017 overmaken op rekening NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....personen.
Vergeet alstublieft niet om te betalen, ook wanneer u als lid niet komt. Niet leden betalen € 15,00 per persoon.
Ynternot
Wy hewwe in éénfaldigen website: derop kenne jimme ek fraigen oean us stelle of oars fia email reuniecommissie.hylpen@gmail.com

De organisatie:
Immie Eekma-Ypma 0514-523750
Foppe Gerlsma 0515 – 421508
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Willy Amsterdam. 0514 – 522512
Anske Smit 0515 – 419760

Geen opmerkingen:

Een reactie posten