vrijdag 16 maart 2018

Uitnoding 2018


1971 Ûtnoadiging 2018 
Ûtnoadiging foar de 47ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omûtens” die helden word op: Sniënt 28 april 2018 in de Foeke. Fan 9:00 tot ungefear 16:00 oeren stoan de hekken fan Hylpen wur faor jimme épen.

Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes. Mar tynk wol om de perkearrygels. De rochterkaent brûke, der iis plak sat!

Wolkom
So as gebrûkelik binne jimme fanao 9:00 oeren hertlik wolkom yn “Gemeenschapscentrum De Foeke” de Plaets op de hook fan ‘e Haiven en de Niiste. De kofje mei het derby ies den brûn. Jimme kenne den in skofjen mei’e nem biipraotje. It mòrns en it middespregram wod in de Foeke helden. De luns word brûkt in de Stadsboerderij oen de Niie Weide Wy mutte dus twisken de midde eaven fekasse! 

Globael Program

Ynron
Om 9:00 oeren begont de ynron.

Epening
Om 10:00 oeren ies de epening mei in wolkomstword troch mevr. Tine Nieuwland Mulder.

Betyking
Dernei folget de betynking fan Hylpers jin fan ûs henne géenzen binne, troch mevr. Immie Eekma IJpma.

Twadde Bakjen
Nei it twadde bakjen sol de hear Henk Smid jimme yn in hoal oertjen meinimme troch de skiedenis fan it Joadeheem en de Sjul 

Lunch, skoft en friie tiëd.
Om ungefaer 12:30 oeren broeke we de luns in de Stadsboerderij oen de Niie Weide. Nei en tidens de kofjetaffel kenne jimme underling kontakt mei nem lizze. De kosten fan de kofjetaffel binne € 15,00 p.p. exclusief de mooglik broekte consumpties! Dit alles mutte jimme sèm òrekkenje in it restaurant.

Middespregram.  
Graaich 14.15 oeren wurom in De Foeke. Fefolgens om 14:30 oeren begònt it middespregram yn de Foeke. Wy feklappe no al fest dot wy de kultuur fan Us Likje Stea wur tot in fest underdeel van us reünie mekke hewwe. Gin één minder as de fleuriche frauliëd fan Grietje Sprot solle jerre fersjes hardstogtelik heare leete

Slot
Wy slûte so as gebrukelik mei’e nem disse dei ao. 


Kontribûsje/Contributie
LET OP! Belangrijke wijziging bij betaling van contributie.
De contributie/het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 20 april 2018 overmaken op rekening NL09 RBRB 0706 4152 72 ten name W. Amsterdam onder vermelding van de Reünie van Oud Hindeloopers
Belangrijk! Vergeet alstublieft niet om te betalen, ook wanneer u als lid niet komt. Niet leden betalen € 15,00 per persoon. Invullen Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....personen.

Ynternot
Wy hewwe in éénfaldigen website: https://reuniehylpen.blogspot.nl derop kenne jimme ek fraigen oen us stelle of oars fia de email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com

De organisatie/werkgroep:
Immie Eekma-IJpma 0514-523750
Piet Klaaren 0622958448
Tine Nieuwland-Mulder 0514 – 521456
Willy Amsterdam. 0514 – 522512
Anske Smit 0637604010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten